Utleie og kjøpsvilkår

Innledning.
Denne siden inneholder:
Bruk.
Generelle forutsetninger ved utleie.
Ytterlige forutsetninger ved utleie.
Særskilte vilkår ved kjøp.
Betalingsbetingelser og leietid.

Bruk.
Brukersted skal oppgis til utleier og leietaker er ikke berettiget til å flytte leieobjektet uten etter samtykke fra utleier.
Det påligger enhver leietaker/bruker å sette seg inn i leieobjektets bruksområde og faremomenter før det tas i bruk, herunder gjøre seg kjent med og følge evt. brukerveiledninger/sikkerhetsbestemmelser som følger leieobjektet. Leietaker plikter å holde utleier underrettet om hvor leieobjektet oppbevares eller anvendes. Flytting av materiell skal meldes til utleier og påføres leiekontrakten. Utleid materiell kan ikke flyttes eller benyttes utenfor Norges grenser uten forutgående, skriftlig samtykke. Utleier skal ha uhindret adgang til ethvert sted hvor leieobjektet befinner seg. Utleid materiell kan kun benyttes for slike arbeidsoppgaver og under slike forhold som det er beregnet for, og i samsvar med utleiers og eventuelle offentlige instanser, herunder også Arbeidstilsynets, forskrifter om drift m.v. Leietaker er, under leietiden, videre ansvarlig for at transport, plassering og bruk av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plassering og bruk av leieobjektet. Leietaker må selv innhente alle tillatelser/avgi varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av leieobjektet. Utlegg/omkostninger utleier påføres som følge av at leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i henhold til gjeldende offentligrettslige krav, belastes leietaker. Normodul AS er ikke ansvarlig for at leieobjektet tilfredsstiller leietakers behov. Normodul AS har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjektet.

Bruk 1-2.
Leietaker er ansvarlig for at transport, plassering og bruk av utleieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plassering og bruk av utleieobjektet. Leietaker må selv innhente alle tillatelser/avgi varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av utleieobjektet. Utlegg/omkostninger utleier påføres som følge av at leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i henhold til gjeldende offentligrettslige krav, belastes leietaker. Normodul AS er ikke ansvarlig for at utleieobjektet tilfredsstiller leietakers behov. Normodul AS har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av utleieobjektet. Normodul AS vet ikke hvilke risikoklasse eller teknisk forskrift utleieobjektet tilfredsstiller.

Bruk 1-3 v/kjøp.
Kjøper er ansvarlig for at transport, plassering og bruk av salgsobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plassering og bruk av salgsobjektet. Kjøper må selv innhente alle tillatelser/avgi varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av salgsobjektet. Utlegg/omkostninger selger påføres som følge av at kjøpers transport, plassering og bruk ikke skjer i henhold til gjeldende offentligrettslige krav, belastes kjøper. Normodul AS er ikke ansvarlig for at salgsobjektet tilfredsstiller kjøpers behov. Normodul AS har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av salgsbjektet. Normodul AS vet ikke hvilke risikoklasse eller teknisk forskrift salgsobjektet tilfredsstiller.


Generelle forutsetninger ved utleie:

Brakkene leveres med utvendig el. boks men ikke løse kabler. Løse kabler leies ut til en pris a kr 200,- og 400,- avhengig av lengde. Internkobling av kabler er ikke med i tilbudet – utføres pr time, og kun etter anvisning fra kundens elektriker/representant. 230V eller 400V må oppgis ved bestilling. Ombygging av el. boks under leieperiode belastes i sin helhet til kunde. All teknisk infrastruktur er kundens ansvar.

Brakkene er brukte/restaurerte. Tilfredsstiller ikke TEK 10, og tilfredsstiller nødvendigvis ikke alle punkter i fellesoverenskomsten for byggfag.
Brakkene kan befares etter avtale.

Koblingsdetaljer og materialer til byggetablering er utleiers eiendom, der utleier har stått for montering eller levert dette utstyr. Overstiger fundament gjennomsnittelig snitthøyde på 60cm vil materialkostnad på byggetablering forekomme. Ønsker Dere ikke å benytte oss til fundamentering må leietaker sørge for tilfredsstillende fundament minimum 40 cm over grunn. Skader som oppstår grunnet mangelfull fundamentering utbedres og faktureres i sin helhet til kunde. Brakkenes utv mål er ca 7,4x2,5m.  Riggområdet må planeres og komprimeres i henhold til NS-3458.

Transport som besørges av Normodul AS, belastes i sin helhet til kunde. Transport er gitt en vei. Ny pris gis ved retur. Transportpris er gitt på bakgrunn av at veiadkomst er ordnet, eventuelt sperret for annen transport og at kranbil kommer tett inntil fundamentets langside med henger, samt at støttebein kan kjøres ut i full lengde. Ved avvikling av brakkerigg gjelder de samme forutsetningene samt at brakkene er ferdig demontert, transportsikret og tak er snøfrie. Blir det behov for mobilkran eller ekstra ventetid for transportørene som skyldes leietaker, blir dette fakturert i sin helhet til leietaker. Blir det behov for kipping belastes dette pr ekstra time. Ved avbestilling av kranbil/følgebil tilkommer avbestillingsgebyr. Det benyttes 44TM kranbil.

Det blir levert en stk nøkkel til hver ytterdør. Ønsker kunde og bytte til eget låssystem skal eksisterende nøkkel og sylinder umiddelbart leveres Normodul AS. Låssylinder til innvendig dører leveres etter ønske.

Ekstrautstyr som bestilles etter leveranse blir fakturert som prosjektleie, engangsbeløp + frakt og montering.

Minikjøkken, tørkeskap og lignende er løst inventar som må monteres av kunde.

Hvis det oppstår noen problemer med brakkene under utleieperioden, plikter leietaker og varsle utleier umiddelbart. Skader som blir utbedret uten avtale med utleier blir ikke dekket av utleier. Brakkene skal ikke forandres utvendig eller innvendig uten utleiers skriftelige samtykke. Riggen leveres rød med sorte/hvite vinduer. Andre farger kan forekomme. Ved forsikringsoppgjør tilkommer egenandel. Logo fra utleier skal ikke fjernes eller tildekkes. Ved endt leieperiode skal brakkene transportsikres og ryddes. Tak må være snøfrie. Kundens ansvar hvis annet ikke er avtalt. Skader forårsaket av mangelfull transportsikring belastes i sin helhet kunde. Utstyr, tekstiler, verktøy, hvitevarer, møbler osv som medfølger brakkene ved retur som ikke tilhører eller er utleiers eiendom blir skrotet uten varsel og på leietakers regning.

Obligatorisk etterservice inkl vask gjennomføres ved endt leieperiode av Normodul AS til en avtalt kostnad pr brakke. (Obligatorisk). Før retur skal brakker med vvs frostsikres med kompressor og frostvæske tilføres. Har ikke leietaker utført dette blir det benyttet ekstern rørlegger som faktureres i sin helhet til kunde – Fastpris frostsikring kr 2990,- eks mva pr brakke.  Røyking og dyrehold er forbudt i brakkene, ved overtredelse vil det tilkomme rensegebyr pålydende kr 2 500,- eks mva pr rom. Hvis annet ikke er avtalt pr tilbud.

Skader, hærverk, tagging og unødvendig slitasje som skyldes leietakers bruk blir utbedret og faktureres i sin helhet til leietaker. Ved forsikringsoppgjør tilkommer egenandel. Møbler som mangler eller er ødelagt ved endt leieperiode blir fakturert til dagens nypris av lignende produkt. Kunde er ansvarlig for måking av snø på taket, samt isdannelser på tak og fasade. Skader som følge av snømåking og isdannelse utbedres av Normodul AS og faktureres i sin helhet til kunde.

Utgifter, søknader og godkjennelser ovenfor offentlige myndigheter er leietakers ansvar. Rørlegger, data, telenett, alarm, brannsikkerhet, HMS, ventilasjon, tekniske tilkoblinger og elektriker er leietakers ansvar. Normodul AS vet ikke hvilke risikoklasse brakkene tilfredsstiller.

Retur skal varsles skriftlig, minimum 28 dager før leieperiodens slutt. Ferietid og helligdgr ikke inkludert.


Ytterligere forutsetninger ved utleie.
Dette kapittelet er ufullstendig. Inntil videre be om våre forutsetninger og vilkår pr post. Alle kunder er pliktige til å gjøre seg kjent med disse.

Utlevering.
Alt leiemateriell tilbys med forbehold for senere bestillinger og utleie til andre. Leietaker kan ikke fremme krav dersom utleier ikke er i stand til å levere materiell i ønsket mengde, kvalitet, størrelse e.a. Alt utleiemateriell leveres fra utleiers avdeling og skal for leietakers regning og risiko tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid.

Reklamasjoner.
Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig innen 5 dager fra utlevering.

Leietid.
Leietiden regnes fra det tidspunkt leieobjektet er bestilt til og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra levering er foretatt av utleier til leietaker eller transportør. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og leieobjektet er tilbakelevert til utleiers avdeling eller hentet av utleier. Leie belastes i samsvar med utleiers til enhver tid gjeldende utleiepriser. Leieprisene kan revideres uten særskilt varsel i en leieperiode. Leie belastes pr. dag, måned eller andre avtalte eller anvendelige perioder. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke materiellet er avbestilt og tilbakelevert. Leietakeren har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine rettigheter, uten utleiers forutgående skriftlige samtykke.

Særskilte vilkår ved kjøp.
Selgeren forbeholder seg eiendomsretten til solgte varer inntil kjøper har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selgeren. Inntil eiendomsretten er gått over til kjøperen, har kjøperen ikke rett til å pantsette, selge eller avhende varene på annen måte. Dersom kjøperen ikke betaler i rett tid har selgeren rett til å ta tilbake varene.

Vi forbeholder oss rett til endringer i priser og forsikringspremier uten forutgående varsel.

Salgsproduktet/brakken(e) selges ”as is”, dvs som de er uten garanti.

Salgsproduktet/brakken(e) kan ikke påklages etter leveranse.

Salgsproduktet/brakken(e) kan ha skjulte feil og mangler. Disse samt eventuelle transportskader aksepteres av kjøper.

Kjøper forplikter seg til grundig å gjennomgå salgsproduktet/brakken(e) for å kartlegge salgsobjektets stand.

Salgsproduktet/brakken(e) skal hentes umiddelbart. Blir ikke salgsproduktet/brakken(e) hentet kan kjøper uten varsel videreselge/skrote salgsproduktet/brakken(e).

Salgsproduktet/brakken(e) skal hentes innen Normodul AS sin åpningstid. Der salgsproduktet/brakken(e) blir hentet på andre tidspunkt blir overtid fakturert kjøper.


Utgifter, søknader og godkjennelser ovenfor offentlige myndigheter er alltid kjøpers ansvar.

Rørlegger, data, telenett, alarm, brannsikkerhet, HMS, ventilasjon, tekniske tilkoblinger og elektriker er alltid kjøpers ansvar.

Normodul AS vet ikke hvilke risikoklasse salgsproduktet/brakken(e) tilfredsstiller.

Alle salgsprodukt/brakker tilbys med forbehold for senere bestillinger og salg til andre. Kjøper kan ikke fremme krav dersom selger ikke er i stand til å levere materiell i ønsket mengde, kvalitet, størrelse e.a.

Se forøvrig avsnitt Bruk 1-3 v/kjøp.


Betalingsbetingelser.
Gjelder både kjøp og leie.

Pr faktura ved forfall.

Ved purring påløper purregebyr og administrasjonskostnad.

Det tas salgspant med ref. til pantelovens §3-14 til §3-22 i den/de leverte vare(r) inntil betaling har funnet sted i sin helhet. Ref. §215a.

Etter forfall beros forsinkelsesrente med 0,72 % pr. mnd.

Alle priser er alltid eks mva.

Alle utleiepriser er alltid eks mva og forsikring.

Leietid.
Leietiden regnes fra det tidspunkt leieobjektet er bestilt til og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra levering er foretatt av utleier til leietaker eller transportør. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og leieobjektet er tilbakelevert til utleiers avdeling eller hentet av utleier. Leie belastes i samsvar med utleiers til enhver tid gjeldende utleiepriser. Leieprisene kan revideres uten særskilt varsel i en leieperiode. Leie belastes pr. dag, måned eller andre avtalte eller anvendelige perioder. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke materiellet er avbestilt og tilbakelevert. Leietakeren har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine rettigheter, uten utleiers forutgående skriftlige samtykke.